Infoportál

Testovanie 5

Napíšte nám

Čo sa bude testovať v celoslovenskom testovaní T5?

V celoslovenskom testovaní T5 sa bude testovať učivo podľa platných pedagogických dokumentov pre ISCED 1.

Z matematiky budú testové úlohy z piatich oblastí podľa ŠVP, a to: 1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 3. Geometria a meranie, 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 5. Logika, dôvodenie, dôkazy. Súčasťou testu z matematiky budú úlohy z matematickej a finančnej gramotnosti.

Zo slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry budú testové úlohy z troch oblastí: 1. Jazyk a komunikácia, 2. Komunikácia a sloh, 3. Čítanie a literatúra. Súčasťou testov z vyučovacích jazykov budú testové úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť.
V testoch z vyučovacích jazykov budú žiaci pracovať so súvislými a nesúvislými textami, pričom pôjde o texty umelecké i odborné.

Testy z vyučovacích jazykov budú aj v školskom roku 2017/2018 obsahovať 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Je nevyhnutné, aby žiaci písali svoje odpovede čitateľne písaným písmom do odpoveďového hárka.