Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Musí byť žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý má vypracovaný individuálny vzdelávací program (IVVP) integrovaný/začlenený?

Áno. Individuálny výchovno-vzdelávací program je podľa § 11 ods. 9 školského zákona v platnom znení súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je individuálne integrovaný/individuálne začlenený v bežnej triede strednej školy. Účelom IVVP je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho ŠVVP.