Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Momentálne som študentkou 4. ročníka anglického bilingválneho gymnázia, no zároveň študujem na strednej škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľovi mojej slovenskej školy, som podala žiadosť na vykonanie maturitnej skúšky, no už teraz viem, že sa nebudem môcť dostaviť na riadny termín EČ a PFIČ MS v marci. Riaditeľ mojej slovenskej školy ma však odmietol ospravedlniť z riadneho termínu písomnej časti, aj napriek tomu, že na náhradný termín v apríli sa vďaka školským prázdninám v zahraničí môžem dostaviť bez problémov. Existuje teda nejaká možnosť, ktorá by mi umožnila ospravedlniť sa z riadneho termínu a prihlásiť sa na náhradný aj bez súhlasu riaditeľa mojej slovenskej školy?

Podľa školského zákona § 89, odsek 2: "Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa
nezúčastní na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške alebo
absolventskej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní
od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať.
Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne."
Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že vy ste povinná sa ospravedlniť riaditeľovi
slovenskej školy, rozhodnutie o ospravedlnení je v kompetencii riaditeľa slovenskej školy.
Navrhujem Vám, aby ste k svojej žiadosti o ospravedlnenie z riadneho termínu priložili
oficiálny doklad z Vašej zahraničnej školy, v ktorom budú uvedené dôvody, prečo Vás nechcú uvoľniť na riadny termín EČ a PFIČ MS. Zároveň predložte aj žiadosť o konanie MS v náhradnom termíne. Svoju žiadosť Vám navrhujem predložiť v dostatočnom predstihu pred
konaním riadneho termínu EČ a PFIČ MS, aby ste mohli reagovať na rozhodnutie riaditeľa
Vašej slovenskej školy.