Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môžem do maturitnej komisie ako druhého skúšajúceho pre predmet ruský jazyk menovať vyučujúceho s príbuznou aprobáciou (ukrajinský jazyk), ktorý na našej škole vypomáha s výučbou ruského jazyka. Prvý skúšajúci bude učiteľ ruského jazyka. Sme malá škola a po predbežnom oslovení okolitých škôl s požiadavkou na učiteľa RUJ do maturitnej komisie, sme zatiaľ odmietaní. Patrí maturitná skúška medzi komisionálne skúšky? Tam je možné zvoliť učiteľa s príbuzným odborom.

Nemôžete. Podľa školského zákona § 81, odsek 6: "Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva." Z vyššie uvedeného vyplýva, že učiteľ s príbuzným odborom nemôže byť skúšajúcim ruského jazyka. Pre maturitnú skúšku platia iné právne normy ako pre komisionálne skúšky .