Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môže žiak vykonať externú časť maturitnej skúšky v zahraničí?

Podľa § 76, odsek 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa EČ MS vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, v ktorej sa EČ MS koná. Z uvedeného vyplýva, že žiak nemôže konať EČ MS v zahraničí.