Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Kto je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a kto žiak so zdravotným znevýhodnením (ZZ)?

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v zmysle § 2 ods. j zákona č. 245/2008 Z. z. Do kategórie žiakov so ŠVVP v súvislosti s úpravami MS patria žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy testov, sú žiaci:
a) so sluchovým postihnutím (SP),
b) so zrakovým postihnutím (ZP),
c) s telesným postihnutím (TP),
d) chorí a zdravotne oslabení (CH a ZO),
e) s vývinovými poruchami učenia (VPU),
f) s poruchami aktivity a pozornosti (PA a P),
g) s poruchami správania (PS),
h) s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
i) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (AUT).