Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Koľko % je potrebné získať v EČ MS alebo v PFIČ MS, aby som zmaturoval z cudzieho jazyka alebo bol pripustený k ústnej maturite?

ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať (môže byť pripustený) v riadnom termíne bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ MS.
Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 a v PFIČ MS získa viac ako 25 % alebo v EČ viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS je 4, aby úspešne vykonal MS z cudzieho jazyka, musí v PFIČ MS získať viac ako 25 % a zároveň v EČ MS získať viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Keďže vyučovacie jazyky (SLJ, MJL, UJL, SJSL) majú rovnako ako cudzie jazyky okrem ÚFIČ aj EČ a PFIČ MS, platia pre ne rovnaké podmienky na úspešné vykonanie MS ako v cudzích jazykoch.
Ak žiak nesplní podmienky na úspešné vykonanie MS z týchto predmetov, môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku. Žiada o opravnú skúšku tých častí MS, z ktorých nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky (z EČ MS získal 33 % alebo menej, z PFIČ MS získal 25 % alebo menej, z ÚFIČ MS bol klasifikovaný známkou 4 alebo 5). Opravnú maturitnú skúšku z EČ alebo PFIČ môže vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku ÚFIČ MS môže vykonať v septembri alebo februári nasledujúceho školského roka.