Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Kde sa môžem dozvedieť svoje výsledky z EČ MS?

Výsledky oznamuje žiakom riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca. Riaditeľ školy je v zmysle školského zákona v platnom znení, § 86 ods. 2, povinný oznámiť žiakom ich výsledky z EČ a PFIČ MS najneskôr desať dní pred termínom konania ÚFIČ MS. NÚCEM neposkytuje informácie o výsledkoch jednotlivým žiakom, nie sú voľne prístupné ani na internete. Výsledky žiakov z riadneho termínu EČ MS sú v elektronickej podobe sprístupnené pre všetky školy od vopred zverejneného dňa príslušného školského roka (začiatkom mája). Školy si na základe zabezpečeného prístupu s použitím jedinečného hesla môžu prezrieť a prevziať výsledky svojich žiakov. V papierovej podobe sú školám doručené najneskôr desať dní pred začiatkom prvého termínu ÚFIČ MS.