Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je pravdivá informácia, že chyby, ktoré sa vyskytnú v práci za hranicou 180 slov (B1 úroveň) sa síce vyznačujú ale do hodnotenia vôbec neberú?

Informácia o tom, že sa gramatické chyby nad hranicou 180 slov nepočítajú ako chyby, nie je pravdivá. Prácu hodnotíte ako celok, nie izolovane po 180. slovo. Hodnotiteľ musí na základe svojho profesionálneho úsudku rozhodnúť, či a v ktorej z hodnotených oblastí nadbytočný počet slov ovplyvnil kvalitu posudzovanej práce. Ak je práca napísaná dobre, t.j. rozpracovaný obsah podľa bodov zadania, variabilná lexika, správne aplikované gramatické javy, môže vyšší rozsah ovplyvniť hodnotenie v pozitívnom smere. Ak však žiak napísal väčší rozsah a zle – bohužiaľ – negatívne to ovplyvní aj hodnotenie gramatickej časti.