Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je potrebné používať pri hodnotení PFIČ MS korektorské značky? Predsedníčka PMK nám vytkla, že ich v škole nepoužívame a odmietla podpísať práce PFIČ.

NÚCEM nestanovuje v žiadnych pokynoch povinnosť používať pri oprave a hodnotení prác PFIČ MS korektorské značky. Ide o internú časť maturitnej skúšky, preto spôsob opravy určí predmetová komisia danej školy, v ktorej má rozhodujúce slovo vedúci PK. V každom prípade však je potrebné, aby boli práce v rámci jednej školy opravené rovnakým spôsobom, pričom je dôležité, aby podľa zaznamenaných opráv mohol vyučujúci v prípade potreby žiakovi vysvetliť, kde urobil chybu a za čo sa mu strhli body. Pokiaľ ide o spomínané konanie predsedníčky PMK – predseda PMK nemá právo diktovať spôsob opravy, jeho povinnosťou je skontrolovať, či boli oprava a hodnotenie vykonané v súlade s pokynmi NÚCEM.