Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je potrebné, aby žiaci text členili do odsekov, alebo môžu písať esej (či opis) ako celok? Má sa za to strhávať bod?

V pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, v časti členenie a stavba textu sa popri vlastnostiach žánru a logických prepojeniach myšlienok hovorí aj o grafickom členení do odsekov. Odporúčame preto zvážiť, koľko bodov z bodovej hranice 5 žiakovi pridelíte. Prideľte takú bodovú hodnotu, ktorej popis najviac prácu vystihuje. Existuje aj prístup hodnotenia, kedy nezáleží na grafickom členení a hodnotí sa výhradne prepojenosť myšlienok. Avšak vzhľadom na to, že grafické členenie je v našich pokynoch stanovené ako jedna z náležitostí pre hodnotenie, musíme ho pri hodnotení prác zohľadňovať.