Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je možné aby študenti, ktorí majú väčšie písmo, pokračovali v písaní PFIČ MS z cudzích jazykov na opačnej strane alebo na novom liste? Samozrejme pri dodržaní predpísaného počtu slov podľa inštrukcií k danej časti MS. Ak budú pokračovať na ďalšom liste, majú kompletne znova vypísať hlavičku?

V prípade, že ide o intaktného žiaka, tento podľa všeobecne platných pokynov (pre žiaka dostupných ako príloha č. 5 Pokynov pre školského koordinátora – bod 20) dostane iba jedno tlačivo PFIČ MS. V prípade, že má žiak väčšie písmo, je potrebné, aby sa pri príprave na maturitnú skúšku venoval aj tomu, ako zvládnuť napísať prácu PFIČ MS na jediné povolené tlačivo, čo by pri stanovenom rozsahu práce 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1 (resp. 200 – 220 slov pre úroveň B2) nemalo byť preňho problémom (pre úroveň C1 je pripravené dvojstranové tlačivo). Ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má úpravu MS navrhnutú a schválenú podľa platných pokynov a legislatívy, môže písať na počítači alebo na zvláštne hárky označené pečiatkou školy, pričom sa jeho výstup (či už z počítača alebo v podobe viacerých popísaných hárkov) pripne k oficiálnemu tlačivu PFIČ. Hlavičku žiak vyplní na tlačive PFIČ MS iba raz.