Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je ešte možné zmeniť úroveň cudzieho jazyka po 30. októbri daného školského roka? Ak áno, kam mám poslať žiadosť o zmenu úrovne?

Do 30. septembra sa žiak posledného ročníka strednej školy písomne prihlási na MS triednemu učiteľovi. Do 15. októbra písomne oznámi triednemu učiteľovi prípadnú zmenu predmetov alebo spôsobu vykonania MS (t. j. aj zmenu úrovne cudzieho jazyka). Po tomto termíne žiak môže písomne požiadať riaditeľa školy, aby mu povolil zmenu maturitného predmetu, resp. úrovne. V žiadosti musí uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (školský zákon v platnom znení uvádza ako príklad dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, ale vážnym dôvodom môže byť napr. aj rozhodnutie zmeniť študijné zameranie a prihlášku na VŠ). Riaditeľ školy najneskôr do 31. januára daného školského roka môže, ale nemusí povoliť túto zmenu. Nikto iný nemá kompetenciu túto zmenu uskutočniť. Je iba na riaditeľovi školy, aby zvážil konkrétnu žiadosť, či uvedený dôvod je vážny, alebo ide iba o vypočítavosť žiaka. Ak zmenu riaditeľ povolí, musí informovať o tejto zmene NÚCEM, aby pripravil správny počet testov z jednotlivých predmetov a úrovní pre danú školu.