Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiačka úspešne zmaturovala v minulom školskom roku. Môže sa v tomto školskom roku prihlásiť na maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu na našej škole, resp. na inej strednej škole?

Súčasná maturitná legislatíva neumožňuje vykonať dobrovoľnú skúšku osobe, ktorá zmaturovala v predchádzajúcom školskom roku. Na maturitnú skúšku sa totiž podľa § 75, ods. 1 školského zákona v platnom znení môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka strednej školy a podľa § 91, ods. 1: dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom školy.