Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiak nebol úspešný z 3 predmetov maturitnej skúšky. Má nárok na opravný termín z jednotlivých predmetov? Ak áno, kedy môže opravný termín vykonať.

Žiak môže konať opravnú maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov iba vtedy, ak neúspešne vykonal maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov (§ 88 ods. 1, 2 školského zákona v znení neskorších predpisov).
Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov, môže školská maturitná komisia povoliť iba opakovanie celej maturitnej skúšky (§ 88 ods. 7 školského zákona v znení neskorších predpisov).
Opakovanie celej maturitnej skúšky sa nechápe ako opravná maturitná skúška z jednotlivých predmetov, nie je možné ju teda konať v septembri a z tohto dôvodu žiak opakuje celú maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka, príp. ďalších školských rokov. Maturitnú skúšku však musí vykonať najneskôr do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.