Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiaci konali v riadnom termíne v marci EČ a PFIČ MS z ANJ. Jeden žiak neuspel z EČ a druhý žiak neuspel z EČ aj z PFIČ. Obaja žiaci neukončili 4. ročník, lebo neprospeli z predmetu. V auguste budú mať opravnú komisionálnu skúšku. V prípade, že uspejú, ukončia 4. ročník. Začiatkom septembra je opravný termín pre EČ a PFIČ (ANJ). Môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí neabsolvovali UFIČ v riadnom termíne (v máji, lebo nemali ukončený ročník) a neuspeli z EČ a PFIČ v marci?

Aby sa žiak mohol zúčastniť na opravnom termíne EČ a PFIČ MS musí splniť tieto podmienky:
1. Vykonať EČ a PFIČ MS zo zvolených predmetov v riadnom, alebo náhradnom termíne,
2. úspešne ukončiť štúdium na SŠ,
3. vykonať ÚFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov.

Teda, aby sa žiak mohol zúčastniť na opravnom termín EČ a PFIČ MS z niektorého predmetu, musí úspešne ukončiť štúdium a vykonať všetky časti a formy maturitnej skúšky zo všetkých zvolených maturitných predmetov. Ak chce žiak požiadať o opravný termín EČ a PFIČ v septembri, musí tak urobiť do 30. júna. Žiak, ktorý neukončil ročník a nevykonal ÚFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov to nemôže urobiť, lebo nevie, či vôbec splní podmienku, že môže požiadať o opravnú skúšku najviac z dvoch predmetoch. (Ak by bol neúspešný z viac ako dvoch maturitných predmetov, musí opakovať celú maturitnú skúšku.) Vaši žiaci, ktorí boli neúspešní z niektorej časti MS, musia najprv auguste ukončiť štúdium na strednej škole, potom požiadajú riaditeľa školy o možnosť vykonania ÚFIČ MS v septembri a po vykonaní UFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov môžu požiadať riaditeľa školy do konca septembra o vykonanie opravného EČ a PFIČ MS v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (v marci).