Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať , či existuje nejaká príručka pre hodnotiteľa PFIČ zo SJL, kde sa nachádzajú korektorské značky a pokyny pre konkrétne úpravy pre opravu týchto zadaní, mimo pokynov NÚCEM-u k hodnoteniu PFIČ alebo je to v kompetencii vedúceho predmetovej komisie?

NÚCEM ani vo svojich pokynoch, ani pri školeniach predsedov ŠMK a PMK netrvá na používaní korektorských značiek pri oprave a hodnotení prác PFIČ MS. Hodnotenie prác PFIČ riadi/koordinuje predseda Vašej PK. Ak by ste mali záujem používať korektorské značky, odporúčame Vám učebnicu Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl (Hincová – Húsková, od str. 350), v ktorej sú značky vysvetlené a je v nej aj ukážka jazykovej korektúry.