Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako predseda predmetovej maturitnej komisie sa chcem opýtať, či môžem upravovať hodnotenie PFIČ MS po jej podpísaní hodnotiteľmi a vedúcim PK, aj napriek tomu, že sa títo na hodnotení zhodli a žiak opravu nepripomienkoval. Môžem to urobiť aj počas prebiehajúcej ÚFIČ MS? Konala by som nad rámec svojich kompetencií?

Predseda predmetovej maturitnej komisie má podľa školského zákona § 82, odsek 2, písmeno f) právo kontrolovať hodnotenie PFIČ MS a podľa písmena h) zodpovedá za klasifikáciu žiaka, ale nemá právo meniť hodnotenie PFIČ MS. V každom prípade máte právo prerokovať s hodnotiteľmi a predsedom predmetovej komisie ich hodnotenie a ak nedôjde medzi Vami k zhode, máte právo podať podnet na preskúmanie hodnotenia štátnej školskej inšpekcii.

Žiak má právo poznať hodnotenie PFIČ MS najneskôr 10 dní pred začiatkom konania ÚFIČ MS. Ideálne by bolo, ak by všetky úkony súvisiace s jeho hodnotením boli ukončené pred touto lehotou. Minimálne by sa malo prediskutovať hodnotenie s hodnotiteľmi, predsedom predmetovej komisie a podaný podnet na ŠŠI, aby ŠŠI mala čas riešiť podnet do ukončenia ÚFIČ MS, do ukončenia hodnotenia žiaka.