Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako predseda PMK som bola upozornená vedúcou PK SJL príslušnej školy na neadekvátne hodnotenie slohovej práce jedného žiaka (hodnotitelia sa nezhodli s vedúcou PK, prácu žiaka ohodnotili len na 6 bodov). Po viacnásobnom prečítaní a analýze danej práce sme sa spolu s vedúcou PK zhodli na jej prehodnotení podľa *Pokynov na hodnotenie PFIČ* s.2, bod 3 (hodnotenie riadi vedúci PK, následne kontroluje predseda PMK), bod 9 (výsledné hodnotenie určí vedúci PK), bod 12 (po skončení čiastkových hodnotení skontroluje ich realizáciu vedúci PK a súčasne skontroluje aj pridelenie celkového súčtu bodov; kvalitu hodnotenia následne skontroluje predseda PMK). Podľa nášho názoru daná práca spĺňa kritériá na pridelenie +1 bodu za obsah, +1 bodu za kompozíciu, +1 bodu za vonkajšiu formu a +1 bodu za celkový dojem = spolu (6+4) 10 bodov. Ako predseda PMK so súhlasom vedúcej PK som takto opravila čiastkové i celkové hodnotenie. Prosím o vyjadrenie Vášho súhlasu s mojím postupom, prípadne o ďalšie usmernenia.

V Pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, ktoré citujete, sa v bode 9 (str. 2) hovorí o tom, že predseda PK v danej škole rozhodne o výslednom hodnotení v prípade, že sa dvaja vyučujúci – hodnotitelia – NEZHODNÚ na hodnotení práce PFIČ MS (hodnotenie je príliš rozdielne a pod.). Podľa Vášho podnetu to však vyzerá tak, že hodnotitelia zhodne ohodnotili prácu žiaka 6 bodmi. Vy ako predsedníčka PMK toto hodnotenie kontrolujete – čo však neznamená, že ho budete meniť. Predpokladáme, že hodnotitelia postupovali v súlade s bodom 10 Pokynov, takže pri takomto následnom zásahu do hodnotenia by hodnotenie prác PFIČ MS všetkých žiakov danej školy nebolo reliabilné, preto odporúčame ponechať žiakovi pôvodné hodnotenie. V krajnom prípade sa môžete obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu (viac v časti C Pokynov pre predsedov ŠMK a PMK – str. 6), ak podľa Vás neboli dodržané kritériá a pokyny na hodnotenie práce PFIČ MS.