Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako postupovať pri hodnotení, ak je chybu možné považovať za gramatickú ale aj lexikálnu, ktorú uprednostniť pri vyznačení a hodnotení?

Pokiaľ je v danom slove chyba, ktorú je ťažko kategorizovať, mali by ste sa na základe kontextu rozhodnúť, do ktorej kategórie svojim charakterom chyba viac spadá. Pokiaľ však slovo obsahuje chyby obidve, gramatickú a súčasne aj lexikálnu, odporúčame za okrajom práce vyznačiť obe tieto skutočnosti symbolmi G a L. Ak je naozaj preukázané, že žiak spravil dve chyby v jednom slove, môžete tieto chyby zohľadniť pri udeľovaní bodov za obidve kritériá, za oblasť Gramatika, aj za oblasť Slovná zásoba. Mnohokrát však nie je rozhodujúcou len jedna chyba a chyby v rámci jednej hodnotenej oblasti sa posudzujú globálne – napr. ak sa práca vyznačuje častým výskytom takých či onakých chýb alebo takmer až bezchybnosťou, vždy sa hľadá slovné zhodnotenie priradené konkrétnemu počtu bodov najbližšie sa približujúce skutočnosti, ktoré môžeme pozorovať v práci.