Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako postupovať, ak sa žiak na maturitnú skúšku nedostavil a svoju neúčasť neospravedlnil?

Podľa § 89 ods. 3 školského zákona v platnom znení, ak žiak svoju neúčasť neospravedlní alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania MS svoje štúdium zanechal. Netýka sa to však dobrovoľnej maturitnej skúšky. Neúčasť na nej nie je v zmysle zákona nutné ospravedlniť.
Ak žiak svoju neúčasť na MS ospravedlnil a má záujem o náhradný termín MS, musí oň požiadať riaditeľa školy najneskôr do troch dní odo dňa konania skúšky.