Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako penalizovať neuvedenie členov pred slovo? Ak má žiak z anglického jazyka chybu v slovnom spojení ... book s tým, že nenapísal neurčitý člen pred slovo a potom urobil ďalšie chyby tým, že neuviedol členy pred iné podstatné mená, máme to počítať ako jednu chybu alebo penalizovať to zakaždým?

Najskôr skúste zvážiť, aké princípy žiak neuplatnil pri neuvádzaní členov. Ak ide výhradne o nepoužívanie neurčitých členov, môžeme to chápať ako jednu chybu. Ďalšou chybou by sme mohli označiť nevyskytovanie sa potrebných určitých členov. V rámci hodnotenia zvážte, do akej miery to bráni porozumeniu. Keďže v rámci tohto kritéria zohľadňujete aj iné náležitosti – nepísanie členov sa nemusí až tak zreteľne odraziť na výslednom hodnotení v oblasti III., pokiaľ napr. žiak používal vo svojej práci aj veľmi náročné jazykové štruktúry a syntaktické konštrukcie.