Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako máme hodnotiť žiaka, ktorý sa prihlásil na maturitnú skúšku z matematiky ako dobrovoľného predmetu, ale po ukončení EČ MS svoj OH neodovzdal, alebo sa na ÚFIČ MS ani nedostavil?

Ak si žiak ako dobrovoľný predmet vyberie matematiku, môže sa prihlásiť iba na EČ MS, alebo len na ÚFIČ MS, alebo sa prihlási na obidve časti. Ak sa žiak na EČ MS z matematiky ako dobrovoľného predmetu nedostaví, nemusí svoju neúčasť na skúške z tohto predmetu ospravedlniť (§ 89 ods. 3 školského zákona v platnom znení), nebude sa o tom robiť žiaden záznam v maturitných dokumentoch a na maturitnom vysvedčení nebude zapísaná matematika ako dobrovoľný predmet. Ak sa žiak na skúšku dostaví a vytiahne si otázku, alebo prevezme odpoveďový hárok, pokladá sa to za začatie skúšky. Ak žiak v tomto prípade odstúpi od skúšky, odmietne odpovedať, nevyplní OH a pod., musí byť o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch. Jeho konanie sa ohodnotí ako neúspešné vykonanie skúšky a preto na maturitnom vysvedčení nebude zapísaná matematika ako dobrovoľný predmet. Ak na skúške z dobrovoľného predmetu žiak neuspeje (t. j. predmetová maturitná komisia jeho odpoveď ohodnotí známkou 5 alebo pri EČ MS získa najviac 33 %), o výsledku sa urobí záznam v maturitných dokumentoch, ale na maturitnom vysvedčení sa predmet neuvádza a nemá to vplyv na celkové hodnotenie maturitnej skúšky (§ 86 ods. 7 toho istého zákona). Ak sa žiak rozhodne odpovedať a komisia jeho odpoveď ohodnotí na 4, 3, 2; resp. pri EČ MS bude mať viac ako 33 %, pokladá sa to za úspešné zvládnutie skúšky. Napriek tomu, že s tým nie je žiak spokojný, musí sa toto hodnotenie uviesť aj na maturitnom vysvedčení.