Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako je to s opravnou skúškou, ak žiak nesplní podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS?

Ak žiak nesplnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS (napr. ÚFIČ MS bola hodnotená známkou 4 a nesplnil podmienky EČ a/alebo PFIČ MS), môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku aj z častí alebo foriem maturitnej skúšky. O opravnú skúšku žiada z tých častí alebo foriem, v ktorých bol neúspešný. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS vykoná v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, podľa toho, ako sa prihlásil. Ak získa viac ako 33 %, resp. viac ako 25 %, splní podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS. Každú časť, alebo formu maturitnej skúšky môže žiak opakovať dvakrát. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.