Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako je to s opravnou skúškou, ak žiak na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky bol za svoju odpoveď ohodnotený známkou 5?

Ak žiak neuspel na ÚFIČ MS (jeho odpoveď bola hodnotená známkou 5), môže najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia podať žiadosť o opravnú skúšku a školská maturitná komisia mu túto žiadosť môže schváliť. Opravná skúška ÚFIČ MS sa koná na škole, na ktorej žiak konal maturitnú skúšku. Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykoná maturitnú skúšku alebo bude klasifikovaný stupňom 5, školská maturitná komisia alebo skúšobná komisia mu môže povoliť druhú opravnú skúšku. Ak žiak neuspeje ani na druhej opravnej skúške, môže mu komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.