Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Aké sú podmienky úspešného vykonania MS z matematiky?

Podľa novely vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z matematiky, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

T. j. ak žiak získa z EČ MS z matematiky 25 % a menej, je neúspešný a môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z EČ MS, ktorú môže vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak z EČ MS z matematiky získa viac ako 25 % a menej ako 33 % (t.j. medzi 25 % a 33 %), aby úspešne vykonal maturitnú skúšku z matematiky, na ÚFIČ MS musí odpovedať na známku 3 alebo lepšiu. Ak bude na ÚFIČ MS hodnotený známkou 4, musí opakovať ÚFIČ a/alebo EČ MS. Ak na EČ dosiahne viac ako 33% bude úspešný z matematiky, ak na ÚFIČ MS dostane známku 4 alebo lepšiu.