Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Aké úrovne budú v testoch externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) z jednotlivých predmetov?

Z cudzích jazykov sa maturuje na dvoch úrovniach, ktoré zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky, a to B1 a B2. Z vyučovacích jazykov a matematiky je iba jedna úroveň. Požiadavky na maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov zistíte v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré upravuje Štátny pedagogický ústav, schvaľuje Ministerstvo školstva a sú zverejnené aj na našej webovej stránke. Žiaci gymnázií absolvujú povinný cudzí jazyk na úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si úroveň povinného cudzieho jazyka môžu vybrať. Môžu teda maturovať z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Od školského roka 2016/2017 žiaci bilingválnych stredných škôl z druhého vyučovacieho jazyka maturujú na úrovni C1.