Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ak práca na úrovni B2 pozostáva zo 120 slov, má jednoduché vety s malým počtom chýb v lexike a gramatike, koľko mám stiahnuť bodov za obsah?

Pri hodnotení prác, v ktorých počet slov dosiahol minimálnu stanovenú hranicu, ale nedosahuje požadovaný rozsah pre danú úroveň, treba túto skutočnosť zohľadniť v rámci hodnotenia podľa jednotlivých kritérií. Nedostatočný rozsah práce sa musí odzrkadliť v hodnotení podľa kritéria I., II., III. alebo IV. vzhľadom na to, do akej miery ovplyvňuje obsahovú, gramatickú alebo lexikálnu kvalitu práce, pričom práca približujúca sa počtom slov k požadovanému rozsahu by mala byť v rámci kritérií I., II., III. a IV. hodnotená väčším počtom bodov ako práca s počtom slov približujúcim sa k minimálnej stanovenej hranici. Hodnotiteľ na základe svojho profesionálneho rozhodnutia musí určiť, do akej miery rozsah práce ovplyvnil jej obsahovú, gramatickú a lexikálnu stránku.