Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Aká legislatívna norma presne stanovuje štruktúru a obsah maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky?

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ÚFIČ MS obsahuje príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na strednej škole v znení neskorších predpisov, jej III. časť. Prípadne sa obráťte na Štátny pedagogický ústav: spu@statpedu.sk.