Infoportál

9. Môžu byť do testovania PISA 2012 zapojení aj žiaci, ktorí sa narodili v roku 1996, ale už majú 16 rokov? PISA je predsa štúdia, ktorá zisťuje výsledky 15-ročných žiakov.

Štandardy OECD definujú „PISA žiaka“ ako žiaka vo veku od 15 rokov a troch mesiacov do 16 rokov a 2 mesiacov (± 1 mesiac v závislosti od termínu realizácie štúdie), ktorý navštevuje aspoň 7. ročník (počítané od začiatku povinnej školskej dochádzky). V prípade Slovenska, ktoré testuje žiakov v období marec – máj, je rozhodujúci príslušný rok narodenia – 1996.
Vzhľadom na vyššie uvedené fakty je možné na túto otázku odpovedať ÁNO, do databázy „PISA žiakov“ vstupujú aj žiaci, ktorí už majú 16 rokov, narodili sa v roku 1996 a navštevujú 7. alebo vyšší ročník. V súlade s týmito dvomi základnými podmienkami školský koordinátor vyplní potrebný formulár aktualizujúci databázu „PISA žiakov“ v príslušnej škole. Konkrétnejšie informácie o vyplnení príslušného formulára budú prezentované na školení školských koordinátorov a IT technikov vo februári 2012.