Infoportál

8. Zapoja sa všetci žiaci testovania PISA 2012 do elektronického testovania? Koľko počítačov budeme potrebovať?

Do elektronického testovania sa zapojí 18 žiakov z tých, ktorí už absolvovali testovanie v papierovej forme (spolu 45 žiakov). Výber žiakov do oboch foriem testovania nebude úlohou Vašej školy, ale vykoná ho NÚCEM s využitím softvéru dodaného medzinárodným centrom štúdie PISA 2012.
Pre uskutočnenie testovania v elektronickej forme je potrebných 18 PC. V prípade, že Vaša škola nedisponuje takýmto počtom PC s vyhovujúcimi parametrami, je možné rozdeliť skupinu žiakov, ktorí majú byť testovaní elektronickou formou, na dve po sebe idúce skupiny. V tomto prípade Vám postačí 9 PC vyhovujúcich požiadavkám. Pre úplnosť ešte dodávame, že testovanie jednej skupiny v elektronickej forme trvá približne 1 hodinu (60 minút).