Infoportál

3. Môže byť v testovaní PISA 2012 školský koordinátor a IT technik tá istá osoba?

Áno, na pilotnom testovaní sme mali niekoľko škôl, kde jeden učiteľ zastával obe funkcie. Avšak vzhľadom na náročnosť celej agendy Vám odporúčame rozdeliť úlohy medzi dvoch učiteľov, najmä na veľkých školách, kde bude pravdepodobne nutná administrácia papierovej formy testovania v dvoch triedach s dvoma administrátormi.