Infoportál

2. Budú školskí koordinátori testovania PISA 2012 nejakým spôsobom odmenení za administráciu štúdie v škole?

Vzhľadom na to, že hlavné testovanie PISA 2012 sa realizuje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci implementácie národného projektu s názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“, je možné poskytnúť školským koordinátorom/administrátorom/IT technikom finančnú odmenu. Jej hodinová sadzba je stanovená Dohodou o vykonaní práce (v pilotnom testovaní v roku 2011 predstavovala táto suma 7 €/hod + odvody zamestnávateľa), ktorú vyhotovíme všetkým aktívnym účastníkom hlavného testovania PISA 2012 (školský koordinátor/IT technik) najneskôr do konca roka 2011. Keďže takýto spôsob financovania je podmienený dodržiavaním pravidiel stanovených príslušnými inštitúciami, bude potrebné aktívne sledovať a dôsledne dodržiavať inštrukcie zasielané NÚCEM počas realizácie štúdie.