Infoportál

15. Je možné testovať v PISA 2012 dve skupiny žiakov paralelne alebo za sebou, ak nemáme takú veľkú triedu, aby sme všetkých žiakov otestovali naraz?

V štúdii PISA je dôležité otestovať všetkých žiakov (resp. min 90 %) vybraných do hlavného testovania. V prípade, že Vaša škola nedisponuje takým veľkým priestorom, aby bolo možné bezpečne a bez organizačných či disciplinárnych problémov administrovať testy PISA 2012, je možné rozdeliť žiakov na niekoľko paralelných skupín, resp. skupín nasledujúcich za sebou. V prípade paralelných skupín je žiaduce, aby boli testy administrované školským administrátorom (môže ním byť aj IT technik), ktorý však musí byť riadne poučený o celom priebehu administrácie, aby nedošlo k znehodnoteniu štúdie. S podmienkami zapojenia školského administrátora do testovania Vás oboznámime na školení školských koordinátorov a IT technikov v mesiaci február 2012.