Infoportál

13. Kto bude vypĺňať učiteľský dotazník (PISA 2012)?

Vzhľadom na to, že hlavnou oblasťou skúmania v štúdii PISA 2012 je matematika, o vyplnenie dotazníka budú požiadaní najmä učitelia matematiky. V základných školách budú do administrácie zapojení aj učitelia ostatných predmetov s cieľom sledovania trendov dôležitých indikátorov nameraných v medzinárodnej štúdii TALIS
2008, ktorého cieľovou skupinou boli učitelia ISCED 2. Detailnejšie informácie týkajúce sa vypĺňania a administrácie učiteľského dotazníka budú poskytnuté školským koordinátorom na školení školských koordinátorov a IT technikov, ktoré sa uskutoční vo februári 2012.