Infoportál

1. Čo všetko od škôl budete vyžadovať v súvislosti s testovaním PISA?

Testovanie OECD PISA je veľmi komplexnou štúdiou, ktorá sa snaží zamerať na všetky aspekty vyučovacieho procesu, analyzovať ich, hľadať súvislosti a na základe týchto zistení vyhodnotiť fungovanie školského systému v konkrétnej krajine. Z uvedeného dôvodu je potrebná predovšetkým aktívna účasť žiakov narodených v roku 1996 a navštevujúcich 7. a vyšší ročník, ktorí budú vypĺňať testy v papierovej i elektronickej forme. Školský koordinátor (a IT technik) bude dohliadať na celkový priebeh hlavného testovania PISA vo Vašej škole. Úlohou riaditeľa školy (alebo oprávneného zástupcu) bude vyplniť školský dotazník, z ktorého získame informácie o organizácii vyučovania. Podmienky vyučovacieho procesu sa snažíme získať prostredníctvom učiteľských dotazníkov administrovaných na školy, ktoré boli vybrané pre realizáciu hlavnej štúdie PISA 2012.